Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp | Queen's Blade | Aventura
19. Oct - 1:40 am / 19. Oct - 1:40 pm